Osnovni Principi

Počituvani korisnici.

Vnimatelno pročitajte gi slednive termini pred da gi koristite našite uslugi. Sekoja poseta na našata veb-stranica, kako i šoping, znači deka ste gi pročitale ovie uslovi i deka celosno se soglasuvate so niv. Ako ne se soglasuvate so navedenite uslovi, nemojte da ja koristite ovaa veb-stranica. Veb-stranicata e vo sopstvenost na Clarisa Balkan D.o.o Kocani go zadržuva pravoto vo sekoe vreme da gi ažurira, izmeni, izbriše ili na drug način gi izmeni i izmeni uslovite za koristenje vo soglasnost so novite regulatorni ili zakonski merki. Clarisa Balkan D.O.O. Vi posakuva dobredojde na www.clarissa-balkan.com Našata veb-stranica vi ovozmožuva da gi koristite uslugite i sodržinata na vašata veb-stranica vo soglasnost so Uslovite za koristenje. Uslovi za koristenje se odnesuvaat na site sodržini i uslugi clarissa-balkan.com i se obvrzuvački za sekoj korisnik. So pristapuvanje do koj bilo del od veb-stranicata, se smeta deka korisnicite ja prifaḱaat upotrebata na sodržinata na ovaa veb-stranica, isklučivo za lična upotreba i na sopstven rizik, i deka se zapoznaeni so slednive Uslovi za koristenje: Osnovni principi Prava na intelektualna sopstvenost Lični podatoci Materijali koi gi donesuva korisnikot Upotreba na sodržini od stranicata Politika za privatnost Osnovni principi Ako odlučite da pristapite na ovaa veb-stranica nadvor od Makedonija, toa go pravite na vaša sopstvena inicijativa i vie ste odgovorni za usoglasuvanje so važečkite lokalni zakoni. Site uslovi se uredeni i interpretirani vo soglasnost so zakonot na Republika Makedonija i nema da se primenuvaat principite za rešavanje na nepočituvanje na zakonot. Vo slučaj na spor so Clarisa Balkan D.O.O. vo vrska so veb-sajtot clarissa-balkan.com i site sodržini i materijali za nego, nadležen e Stopanskiot sud vo Kocani i site meǵunarodni sudovi koi se zanimavaat so zaštita na pravata od intelektualna sopstvenost.

USLOVI ZA NARACKI

Prava za Intelektualna Sopstvenost

Prava na intelektualna i industriska sopstvenost vo vrska so lokacijata www.clarisssa-balkan.com ima avtorskite prava za site sodržini (sajt ime, logo, tekst, fotografii, sliki, video i audio materijali, bazi na podatoci, softver, programiranje kod). Veb-stranicata pretstavuva zaštiteno avtorsko delo vo soglasnost so Zakonot za intelektualna sopstvenost. Kopiranje, distribucija i koristenje na sodržinata na veb-sajt ili delumno ili vo celina, vo koja bilo forma, za drugi celi (stanbeni i komercijalni) e izričito zabraneto. Isto taka, vo prilog na pogore, korisnikot e zabraneto od bilo koj drug sajt na raspolaganje, vo celina ili vo delovi, bez prethodna pismena dozvola na sopstvenikot na avtorskite prava. Dozvolena e samo upotrebata na veb-sajtot samo za informativni celi, i se vo soglasnost so uslovite za negovo koristenje. Clarisa Balkan D.O.O. gi ima site prava i specijalna dozvola za koristenje i objavuvaat sodržini na veb stranicata clarissa-balkan.com, koja beše donesena od strana na treti lica, nezavisni producenti. Neovlasteno koristenje, kopiranje i bilo koja distribucija na bilo koj del od veb-sajt i sodržinata na toa, (imeto na veb stranata, logo, tekst, fotografii, sliki, video i audio materijali, bazi na podatoci, softver, programski kod), bez dozvola na Avtorskoto pravo se smeta za kršenje na avtorskite prava i e predmet na tužba. Za prekršuvanje na bilo koj del od uslovite za koristenje, nadležen e Stopanskiot sud vo, Kocani kako i site meǵunarodni sudovi koi se zanimavaat so zaštita na pravata od intelektualna sopstvenost.

Licni Podatoci

Lični korisnički podatoci Lični informacii da gi dostavat veb www.clarissa-balkan.com, za vreme na registracija za pristap do cenovnici i onlajn narački ḱe bidat tretirani vo soglasnost so dokumentot za politikata na mrežata. Clarisa Balkan D.O.O. e vo možnost da sobira lični podatoci za Mapa na korisnikot. Vo soglasnost so odredbite od Zakonot za informatičkata tehnologija, datoteki i slobodi, izmeneta, korisnikot ima pravo na pristap, izmena i brišenje na nivnite lični podatoci. So cel da gi ostvarat svoite prava, korisnikot može da se javite po elektronski pat na e-mail: info@clarissabalkan.com ili po telefon: +389 33 612-270. Pri vnesuvanje na vašite lični informacii ḱe se bara da obezbedi vistiniti, točni, tekovni i celosni informacii (i toa dodeka go koristite vašiot profil na veb stranata, ažuriranje na ovie informacii, taka što toa vistinski, točni, tekovni i celosni). Vie ste odgovorni za održuvanje na doverlivosta i sigurnosta na vašeto korisničko ime, lozinka i smetka, i ḱe bide odgovoren za site aktivnosti koi se na svojata smetka koja e zaštitena so lozinka, i site upotrebi na Vašite korisničko ime i lozinka, bez razlika dali ili ne se ovlasteni drugo lice . Vie se soglasuvate da go izvestite Clarisa Balkan D.O.O. za sekoe neovlasteno koristenje na vašata lozinka i bilo kakvo prekršuvanje na bezbednosta na veb-stranica. Se soglasuvate deka nema da go koristite veb sajt da se prekršuvaat lokalni, nacionalni i meǵunarodni zakoni i drugi pravni dokumenti. Se soglasuvate deka nema da igra ulogata na koe bilo lice ili subjekt ili na drug način pogrešat vašata povrzanost so nekoe lice ili entitet. Zabraneto e da vlijae ili da se meša vo rabotata na veb-stranicata, serverite ili mrežite povrzani so veb-stranicata. Vie se soglasuvate da ne koristite programi za podatoci za rudarstvo, roboti i slični metodi za sobiranje ili ekstradicija na podatoci od veb-stranica. Zabraneto e da se obide neovlasten pristap do koj bilo del od veb-stranicata ili bilo koja druga smetka, kompjuterski sistem ili mreža povrzana so veb-stranicata so hakiranje, kražba ili zloupotreba na lozinkata na koj bilo drug način.

Upotreba Materijal

Materijali koi gi donesuva korisnikot Clarisa Balkan D.O.O. ne saka da dobiva doverlivi ili drugi informacii na svojata veb-stranica od koja ne možete slobodno da go otstranite. Site materijali, informacii ili drugi komunikacii što gi prenesuvate ili ispraḱate nema da se smetaat za doverlivi ili za onie koi ne možat slobodno da se otstranat. clarissa-balkan.com nema nikakvi obvrski kon ovie soopštenija za pečatot. Našite vraboteni možat da kopiraat, otkrivaat, distribuiraat, koristat ili na drug način koristat komunikacii i site podatoci, sliki, zvuci, tekst i drugi materijali sodržani vo nea za bilo koja, ili za komercijalni ili nekomercijalni celi. Zabraneto e da se ispraḱa ili prenesuva do ili od veb-stranicata, bilo kakva nezakonska, zakanuvačka, navredliva, klevetnička, pornografska ili druga sodržina i materijal što e vo sprotivnost so koj bilo zakon. Se razbira, ovaa podatočna grupa ne gi vklučuva vašite lični podatoci. Nie gi koristime, vo soglasnost so našata Politika za privatnost, samo za vnatrešna upotreba, nie ne gi otkrivame ili prepraḱame do treti lica, no nie go koristime samo za celite na obrabotka na vašite narački preku internet. clarissa-balkan.com može da go suspendira, privremeno da ja suspendira ili modificira vašata smetka ili pristap do veb stranata ili delovi od veb-stranicata, bez prethodna najava, od bilo koja pričina

Koristenje na sodrzinata na sajtot

Upotreba na sodržini

od stranicata Clarisa Balkan D.O.O. se obiduva da ja objavi i da ja ažurira sodržinata na veb-stranicata i im obezbeduva na korisnicite precizni informacii. Sepak, Clarisa Balkan D.O.O. ne može da garantira točnosta, preciznosta ili seopfatnosta na podatocite što postojat na sajtot. Site sodržini i informacii na veb-stranicata se informativni. Vo obezbeduvanjeto na informacii za proizvodot, Clarisa Balkan D.O.O. delumno se potpira na opis na proizvodite napraveni od proizvoditeli i treti strani. Može da se sluči materijalot na ovaa veb-stranica da sodrži tehnički netočnosti ili tipografski greški. Clarisa Balkan D.O.O. se otkažuva od site garancii od sekakov vid (vklučuvajḱi, no ne ograničuvajḱi se, eksplicitni, standardni ili pravni) za točnosta, kompletnosta, sigurnosta na sodržinata i informaciite na veb-stranicata. Nie ne garantirame soveti so koi se soočivme so našata veb-stranica. CLarisa Balkan D.O.O. napravi maksimalni napori za da gi prikaže boite na proizvodot na veb stranata što e možno poprecizno. Sepak, vistinskite boi što ḱe se pojavat ḱe zavisat od nekolku faktori, vklučuvajḱi go i ekranot, koj se koristi i negovite kalibracii, ili gi sledat postavkite. Clarisa Balkan D.O.O. ne garantira deka ekranot vo boja e točen. Ako poradi nekoja pričina ste nezadovolni od koristenjeto na veb-stranicata, ve molime kontaktirajte ne na info@clarissabalkan.com ili po telefon: +389 33 612 270

Pristap do stranicata

Clarisa Balkan D.O.O. se obiduva da obezbedi kontinuiran pristap do veb-stranicata, bez nikakva obvrska. Se naveduva deka so cel za održuvanje, sinhronizacija na podatoci, instalacija i site drugi tehnički aktivnosti, pristapot do veb-stranicata može da bide onevozmožen. CLarisa Balkan D.O.O. ne e odgovoren za nemožnosta za pristap do stranicata, nitu za posledicite za korisnicite koi možat da proizlezat od nego. So koristenje na veb-stranicata, ja prifaḱate celosnata odgovornost za bilo kakva šteta predizvikana so včituvanje dokumenti i sodržina na veb-stranicata. Clarisa Balkan D.O.O. nema da bide odgovoren za kakva bilo direktna ili indirektna šteta predizvikana od prekini, greški i defekti na veb-stranicata. Clarisa Balkan D.O.O. nema da bide odgovoren za kakvi bilo lični povredi, izgubeni profiti ili drugi šteti što proizleguvaat od pravilna ili pogrešna upotreba na veb-stranicata

Linkovi objaveni na sajtot

Linkovite koi se naoǵaat na našata veb-stranica može da dovedat do korisnicite na sajtovi od različni sorabotnici, odnosno edinstveni proizvoditeli isklučivo za polesno rabotenje. Ako gi koristite ovie vrski, ḱe ja napuštite našata veb-stranica. Clarisa Balkan D.O.O. ne gi kontrolira veb-stranicite na nezavisni proizvoditeli i kompanii i ne e odgovoren za bilo koja od ovie vrski ili nivnata sodržina. Kako rezultat na toa, nie ne poddržuvame ili ne davame nikakvi pretstavi za niv, nitu za kakvi bilo informacii, softver ili drugi proizvodi ili materijali koi se tamu, ili kakvi bilo rezultati koi može da se dobijat so koristenje na niv. Ako odlučite da pristapite na edna od vrskite što se povrzani so našata veb-stranica, toa go pravite isklučivo na vaš sopstven rizik.

Upotreba na soveti na stranicata

Sekoj korisnik mora da ima dozvola da koristi sodržina od veb-stranica koja ne e ekskluzivna i koja e za privatna upotreba. Vo ovoj pogled, na korisnikot e zabraneto da ja kopirate ili reproducirate na sajtot vo celina ili vo delovi, na koj bilo način i vo koj bilo format, sega i vo idnina, da se prevede na primena na drug jazik ili dijalekt, prilagoduvanje na baranjeto ili da se oslobodi od sajtot vo bilo koj drug način osven upotrebata dozvolena so ovie upatstva. Clarisa Balkan D.O.O. ne e odgovoren za kakvi bilo direktni ili indirektni posledici i štetata što može da nastane poradi netočni informacii ili piraterija. Clarisa Balkan D.O.O. ne ja prezema odgovornosta za rezultatot od sovetot daden na korisnikot. Clarisa Balkan D.O.O. ne dava nikakva garancija eksplicitna ili implicitna i ne prezema odgovornost za sproveduvanjeto na sovetot i primenata na proizvodot. Tie se dadeni vo smisla na upatstvata za upotreba i mora da bidat potvrdeni od ekspert. Za dopolnitelni informacii ili vo slučaj na nekoja konfuzija, korisnikot može da ja kontaktira slednata adresa: info@clarissabalkan.com i telefon: tel: +389 33 612 270

Politika za Privatnost

Privatnost na privatnosta

Lični informacii da gi dostavat veb www.clarissa-balkan.com, za vreme na registracija za pristap do cenovnici i onlajn narački ḱe bidat tretirani vo soglasnost so dokumentot za politikata na mrežata. Za uspešno da ja obrabotuvate vašata naračka vi treba vašeto ime, prezime, e-mail i telefon. So pomoš na ovie podatoci ḱe možeme da ja isporačame sakanata stoka, kako i da ve izvestime za momentalniot status na naračkata. Vo našeto ime, nie se obvrzuvame da ja zaštitime privatnosta na site naši klienti. Gi sobirame samo potrebnite, osnovni informacii za korisnicite i podatocite potrebni za vodenje biznis i informiranje na korisnicite vo soglasnost so dobrite delovni praktiki i so cel da obezbedime kvalitetna usluga. Nie im davame na klientite možnost da izberat, vklučuvajḱi ja možnosta da odlučat dali sakaat ili ne se brišat od mejling listata. Site informacii za klientite i klientite se strogo začuvani i dostapni samo za vrabotenite koi imaat potreba od informacii za izvršuvanje na nivniot biznis. Site vraboteni vo Clarisa Balkan D.O.O. tie se odgovorni za počituvanje na principite na zaštita na privatnosta. Se obvrzuvame da ne gi koristime sobranite podatoci za koja bilo druga cel ili da gi prepratime na treti strani. Pokraj ovie, gi sobirame, gi analizirame i obrabotuvame informaciite za proizvodite za koi našite posetiteli baraat i kupuvaat, kako i za sajtovite što gi posetuvaat. Nie gi koristime ovie informacii za da ja podobrime ponudata i izgledot na našite stranici i da vi ovozmožime pogolema upotreba i naračuvanje bez napor.

Cookies

Veb-stranicata www.clarisa-balkan.com koristi Kolačinja. Kako što e voobičaeno na site internet-stranici za registracija, potrebno e vašiot internet prebaruvač da poddržuva rabota so kolačinja. Kolačinjata se standardno vklučeni vo poveḱeto programi za prelistuvanje na internet. Kolačinjata se mali datoteki što se skladirani na kompjuterot na korisnikot so cel da se olesni navigacijata na stranicata i personaliziranje na uslugata što mu e predložena. Za da imate korist od množestvoto na funkcii koi se na sajtot, se preporačuva da go postavite prelistuvačot da prifaḱa kolačinja. Kolačinjata na stranicata ne sodržat podatoci što vi dozvoluvaat da ve identifikuvaat i se dizajnirani taka što samo Clarisa Balkan D.O.O. može da go iskoristi. Kolače e tekstualna datoteka koja e začuvana na vašiot hard disk od veb-server. Kolačinjata ne može da se koristat za startuvanje na programa ili za isporaka na virus na vašiot kompjuter. Kolačinjata se unikatno dodeleni na vas i može da gi čita veb-serverot samo vo domenot što gi ispratil. Glavnata cel na kolačinjata e da obezbedime beneficii koi ḱe vi zaštedat vreme koga ḱe ja posetite našata veb-stranica.

Soglasnost i promena na uslovite

Upotrebata na našata veb-stranica podrazbira soglasnost na korisnikot so navedenite Uslovi za koristenje. Clarisa Balkan D.O.O. go zadržuva pravoto da gi menuva i dopolnuva Uslovite za koristenje vo odnos na usoglasenosta so novite regulatorni ili zakonski merki i ḱe se smeta deka e prifaten od korisnikot bez rezerva. Clarisa Balkan D.O.O. može da gi revidira ovie Uslovi vo sekoe vreme so ažuriranje na ovoj dokument. Uslovite se obvrzuvački za sekoj korisnik i sekoj korisnik se smeta deka e zapoznaen so istiot.

Vašata smetka

Ako koristite www.clarissa-balkan.com, vie ste odgovorni za održuvanje i doverlivost na vašata smetka i lozinki koi ste gi primile pri prijavuvanjeto na stranicata. So koristenje na stranicata clarissa-balkan.com, vie ste odgovorni za site aktivnosti što se slučuvaat vo vašata smetka i so vašata lozinka. Go zadržuvame pravoto da go odbieme obezbeduvanjeto na uslugi, da go prekineme naračkata ili da go otkažeme nalogot, ako najdeme deka Uslovite za upotreba se povredeni. Nie ḱe gi koristime vašite podatoci koga ḱe se registrirate na clarissa-balkan.com so cel da naračate i da vospostavite deloven kontakt i nie nema da gi koristime za drugi celi ili da gi preneseme na bilo koj način na treti strani.

Clarissa Balkan:

Za Nas

Newsletter

Kontakt

Blog

Pratete ne:

  • Facebook - Bianco Circle
  • Instagram - Bianco Circle
  • YouTube - Bianco Circle

Magacin|Akademija: 

(+389) 033 277 078

Akademija|Rezervacii:

Copyright(C) 2019/2020 Clarissa Balkan D.o.o